Bærekrafts rapportering - gjelder dette meg?

Start med en statusrapport!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Selv om det ennå ikke er lovpålagt med å rapportere på bærekraft, har du et konkurransefortrinn framfor alle dine konkurrenter når du rapporterer på bærekraft. Ofte vil større leverandører kreve at du også har kontroll på leverandør kjeden din og vil vite om du er bevisst på hvordan du jobber med bærekraft i ditt selskap.

Hittil har det ikke vært noen gode systemer for å rapportere. Nå kan vi levere rapporter som du har råd til.

Rapportering er ikke lenger bare forbeholdt de store selskapene som har råd til å leie inn de store konsulentselskapene.

Det starter med en rapport slik at du får status på hvor du står i dag.  Rapporten avdekker hva som er relevant for ditt firma og status på hvert område. Når du jobber med forbedringspunktene, vil nye målinger vise en framgang, og at du har tatt bærekraft på alvor.


Alle ikoner plansje RGB_bokmål

Oversikt over bærekrafts målene

Mål 1: Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder  God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Mål 4: God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7: Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

 

Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15: Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner

Tre elementer i bærekraftig utvikling

Miljø og klima:

Vi må løse klimakrisen!

Verden står i økende grad overfor en klimakrise som følge av menneskeskapte klimagassutslipp, først og fremst på grunn av brenning av olje, kull og gass.

 

Økonomi:

Grønn vekst og mindre ulikhet

Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn.

 

Sosiale forhold:

Hvordan bekjempe fattigdom?

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Menneskerettighetene er det viktigste utgangspunktet for dette.

Les mer om FN's bærekraftsmål på Regjeringen.no og hva hvert enkelt mål innebærer